ภาษา

English
Thai

Warranty

รายละเอียดการรับประกันสินค้า

- สินค้า โมเดอร์นเอ้าดอร์ ผ่านการทดสอบการใช้งานจริง เพื่อรับรองคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสูงสุด ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถรับประกันคุณภาพสินค้า (Limited Warranty) ซึ่งครอบคลุมถึงวัสดุและข้อบกพร่องที่เกิดจากการผลิตสินค้า ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุในใบรับประกันนี้

- กรุณานำใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบรับประกันสินค้ามาแสดงที่เคาท์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อขอรับสิทธิ์ตามใบรับประกันนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับหรือใบรับประกันสินค้ามาแสดง

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกัน

1. การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิตเป็นระยะเวลา 1 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่กำหนด) นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับประกันสินค้าหากตรวจพบว่าความเสียหายของสินค้านั้นเกิดจากปัจจัยที่นอกเหนือจากการรับประกันอันไม่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการผลิตและความบกพร่องของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ระมัดระวังหรือการใช้งานแบบผิดวิธี, รอยขีดข่วน, ขาด, คราบสกปรก และรอยเปื้อน, สินค้าที่มีการดัดแปลงการประกอบติดตั้ง, สินค้าที่เสียหายจากการทำความสะอาดผิดวิธี, การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน, สินค้าขึ้นรา, สินค้าถูกปลวกหรือมอดกิน, ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, สินค้า Clearance Sales, และสินค้าสั่งตัด สั่งผลิต

2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแต่ทางบริษัทไม่สามารถจัดหาวัสดุหรือชิ้นส่วนในรายการเดียวกันเพื่อใช้ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ได้ในระยะเวลาการซ่อมแซม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาวัสดุที่มีคุณสมบัติ และมาตรฐานเท่าเทียมกันมาทดแทน

3. หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสินค้าของท่านอยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนทดแทน หรือทำการซ่อมแซมสินค้า หรือดำเนินการตามความเหมาะสม โดยจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

4. ในกรณีที่สินค้าของท่านได้รับการเปลี่ยนชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซมแล้ว ระยะเวลาการรับประกันสินค้าจะยังคงมีผลนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ขยายเวลานับจากวันที่มีการซ่อมแซมสินค้า

5. เพื่อความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่รับสินค้า โดยต้องเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในบรรจุภัณฑ์ มีสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ได้ใช้หรือประกอบ ยกเว้นสินค้าประเภทต้นไม้, หลอดไฟ, ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่, ชุดเครื่องนอนที่แกะบรรจุภัณฑ์ออกแล้ว, สินค้าสั่งผลิต, สินค้าขายตามสภาพ, สินค้าตัวโชว์, และสินค้า Clearance Sales ไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้

6. กรณีเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่รับสินค้า โดยสินค้าที่ได้ถูกแกะจากบรรจุภัณฑ์หรือประกอบติดตั้งแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดำเนินการขั้นต่ำ 50% จากราคาที่ท่านซื้อมา

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้น ๆ อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9. รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันนี้ครอบคลุมถึงการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทาง Index E-SHOPPING